Algemene voorwaarden Myprivatefuelcard

1. Definities

MYPRIVATEFUELCARD: de door Gebruiker aan Deelnemer uitgegeven kaart, die door Deelnemer onder de in deze algemene voorwaarden  beschreven condities kan worden gebruikt bij de aankoop van bepaalde producten; 
Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYPRIVATEFUELCARD B.V., Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, de gebruiker van deze algemene voorwaarden,  verkoper;
Deelnemer: de wederpartij van MYPRIVATEFUELCARD B.V. die deelneemt aan het MYPRIVATEFUELCARD Systeem, afnemer, koper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer met betrekking tot de deelname aan het MYPRIVATEFUELCARD Systeem;
Kaart: de MYPRIVATEFUELCARD tankpas alsmede de daarop aanwezige informatie.
Acceptant: het bedrijf waar de Deelnemer met de kaart kan betalen. 
Website: de door of namens Gebruiker voor haar diensten gebruikte website. 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor elke Deelnemer die op enig moment deelneemt aan het MYPRIVATEFUELCARD Systeem en bij elk gebruik van de kaart.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, ook indien door Gebruiker bij de uitvoering daarvan van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 Indien Gebruiker met Deelnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.6 Naast deze voorwaarden gelden bij de aankoop van producten en diensten met de kaart steeds de leveringsvoorwaarden van de desbetreffende Acceptant. Voor het gebruik van de Website en de daarop beschikbare digitale omgeving gelden daarnaast de op de Website vermelde gebruikersvoorwaarden. 
2.7 Tevens gelden naast deze voorwaarden de privacybepalingen en disclaimer zoals vermeld op de Website. Voorts kunnen tussen Gebruiker en Deelnemer actievoorwaarden worden overeengekomen, die (gedurende een bepaalde periode) aanvullingen op de overeenkomst bevatten.
2.8 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

3. Deelneming

3.1 Alleen natuurlijke personen kunnen een MYPRIVATEFUELCARD aanvragen. 
3.2 Bij aanvaarding door Gebruiker zal Gebruiker op basis van de door de (aspirant-) Deelnemer verstrekte gegevens de kaart vervaardigen en aan de Deelnemer ter beschikking stellen. De overeenkomst betreffende het gebruik van de kaart tussen Deelnemer en Gebruiker komt pas tot stand door het verzenden van een pinbrief waarin wordt medegedeeld dat Deelnemer wordt aanvaard als afnemer van het MYPRIVATEFUELCARD Systeem (hierna “pinbrief” genoemd) en het ter beschikking stellen van de MYPRIVATEFUELCARD. De MYPRIVATEFUELCARD overeenkomst, de pinbrief en deze voorwaarden vormen, met de in artikel 2.7 genoemde privacybepalingen en eventueel toepasselijke actievoorwaarden, tezamen de integrale overeenkomst (hierna “overeenkomst” genoemd). Aanvullingen en wijzigingen hierop dienen schriftelijk te geschieden. Op elke kaart is tenminste de naam van de Deelnemer vermeld. Per kaart wordt aan de Deelnemer een Persoonlijk Identificatie Nummer (pincode) verstrekt.
3.3 Voor aankopen van producten met de MYPRIVATEFUELCARD treedt Acceptant op als verkoper. 

 

4. Rechten en verplichtingen van de Deelnemer

4.1 Gebruiker verleent de Deelnemer het recht om met gebruikmaking van de kaart de met Deelnemer overeengekomen producten te betrekken bij daartoe aangesloten verkooppunten. 
4.2 De Deelnemer staat ervoor in dat al hetgeen in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden gesteld is door hem wordt nageleefd.
4.3 De Deelnemer is voor de aan hem verstrekte kaart aan Gebruiker een eenmalige vergoeding verschuldigd. Indien door eigen gebrek een kaart of pincode vervangen dient te worden, worden door Gebruiker kosten in rekening gebracht.
4.4 Indien zich wijzigingen voordoen in de bij de aanmelding door de Deelnemer verstrekte gegevens, dient Deelnemer dit onmiddellijk schriftelijk aan Gebruiker te melden.
4.5 Het is voor de Deelnemer niet mogelijk enige rechten en/of verplichtingen uit onderhavige overeenkomst aan derde(n) over te dragen.
4.6 De Deelnemer is verplicht tot betaling van alle hem door Gebruiker in rekening gebrachte bedragen voor producten die met gebruikmaking van de kaart zijn geleverd.

 

5. Het gebruik van de kaart en/of pincode

5.1 Aan de Deelnemer  wordt voor het gebruik van de kaart een geheim Persoonlijk Identificatie Nummer (“pincode”) verstrekt. De Deelnemer zal de grootste zorg voor de geheimhouding van de pincode betrachten. De pincode mag niet worden vermeld op de kaart. De pincode dient door de Deelnemer op zodanige wijze dienen te worden bewaard dat deze code op geen enkele wijze voor derden kenbaar is.
5.2 De Deelnemer staat er jegens Gebruiker voor in dat de kaart en/of pincode zorgvuldig en juist worden gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit onjuist of onoordeelkundig gebruik van de kaart en apparatuur.
5.3 De Deelnemer staat er jegens Gebruiker voor in dat de kaart en pincode met de grootst mogelijke zorg en separaat worden bewaard. Dit houdt onder meer in dat de kaart nimmer in het motorvoertuig wordt achtergelaten, in bewaring wordt gegeven dan wel ter beschikking wordt gesteld aan derden. De Deelnemer moet na gebruik van de kaart controleren of hij zijn eigen kaart terugkrijgt. De Deelnemer moet regelmatig controleren of de kaart nog in zijn bezit is.
5.4 Vanaf het moment van verstrekking van de kaart is de Deelnemer aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik van de kaart.
5.5 De Deelnemer zal Gebruiker op de hoogte stellen indien hij afwijkend tankgedrag signaleert. De Deelnemer neemt onmiddellijk telefonisch contact op met Gebruiker indien er reden is om aan te nemen dat de veiligheid van de kaart en/of pincode in het geding is, of wanneer de Deelnemer redelijkerwijs bekend behoort te zijn met diefstal, verlies of misbruik van de kaart en/of pincode.
5.6 Gebruiker heeft het recht zonder voorafgaande aankondiging de kaart te blokkeren en/of de limieten voor het aantal transacties en/of de bedragen per transactie per kaart eenzijdig bij te stellen, indien zij daar aanleiding toe ziet.
5.7 De Deelnemer staat er jegens Gebruiker voor in dat de desbetreffende kaart(en) op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke vorm dan ook. Het is de Deelnemer niet toegestaan om (elektronische) bestanden of documenten aan te (laten) maken of te bewaren waaruit op enigerlei wijze de combinatie van kaartgegevens en pincode kunnen worden afgeleid door anderen dan de Deelnemer.
5.8 De kaart dient uitsluitend gebruikt te worden op de wijze zoals in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden wordt aangegeven. De Deelnemer dient zich, wanneer dit door Gebruiker of Acceptant wordt verlangd, te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.
5.9 De kaart alsmede de op de kaart verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van Gebruiker.
5.10 De kaart is, behoudens voortijdige intrekking door Gebruiker, geldig tot de vervaldatum van de kaart.
5.11 De Deelnemer stemt ermee in dat Gebruiker de persoonsgebonden gegevens van zowel de Deelnemer als van de kaarthouder(s) van de kaart verwerkt en dat Gebruiker deze gegevens van tijd tot tijd op juistheid kan (laten) controleren.
5.12 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade ontstaan door, verband houdende met of voortvloeiende uit de storing van kaartleesapparatuur, beschadiging of enige andere vorm van niet-aanvaarding van de kaart of door het gebruik van de kaart.
5.13 De administratie van Gebruiker en/of het aangesloten verkooppunt vormt het dwingend en volledige bewijs van het bestaan, de omvang en prijs van de aan de Deelnemer geleverde producten 
5.14 Gebruiker is gerechtigd om de afname van de producten met gebruik van de kaart uit te sluiten bij deelname aan Loyalty-systemen (spaar- en kortingsacties).

 

6. Intellectuele eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle ten behoeve van of uit hoofde van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, daaronder begrepen analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, (hierna “Informatie” genoemd), berusten uitsluitend bij Gebruiker of haar licentiegevers. Deelnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend en voor het overige zal hij de aan hem ter beschikking gestelde informatie niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Het is de Deelnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Informatie te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. In het geval Deelnemer voornoemd verbod overtreedt, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete aan Gebruiker van 10.000 EURO per gebeurtenis, onverminderd het recht van Gebruiker op nakoming en/of vergoeding van door Gebruiker en/of haar toeleveranciers geleden schade.

 

7. Facturatie

7.1 Gebruiker brengt dagelijks de aan de Deelnemer met gebruikmaking van de kaart verstrekte producten in rekening, waarbij Gebruiker factureert voor transacties bij Gebruiker aangesloten verkooppunten. Bedragen worden dagelijks geïncasseerd. De aan Deelnemer in rekening gebrachte prijzen zullen gelijk zijn aan de prijzen die op het desbetreffende verkooppunt ten tijde van de verstrekking golden. Indien met de Deelnemer een andere prijsbasis is afgesproken, zullen producten dienovereenkomstig in rekening worden gebracht. 
7.2 Digitale facturen worden opgemaakt in euro's en vermelden de verstrekte producten en het terzake verschuldigd bedrag aan BTW. Gebruiker is niet verplicht tot het toezenden van papieren facturen, hetgeen hierbij door de Deelnemer uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.
7.3 De digitale factuur wordt voor een periode van 12 maanden online ter beschikking gesteld aan de Deelnemer via de Website. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de E-factuur in elektronische vorm (PDF + certificaat) ten behoeve van zijn administratie.
7.4 Gebruiker en haar leveranciers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door Deelnemer of derden geleden door het gebruik van digitale facturering, zoals bijvoorbeeld schade ontstaan doordat de factuur door netwerkproblemen tijdelijk niet beschikbaar is.
7.5 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals belastingwetgeving en de wettelijke administratie- en bewaarplicht.
7.6 De Deelnemer machtigt Gebruiker onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de bedragen die Gebruiker van hem te vorderen heeft te incasseren bij zijn bank. Blijft storno binnen de genoemde termijn uit dan heeft de Deelnemer de juistheid van de op de factuur vermelde bedragen onherroepelijk aanvaard. Eventuele bancaire incassokosten zijn voor rekening van de Deelnemer. Alle aankopen met gebruik van de kaart leveren een betalingsverplichting op jegens Gebruiker ongeacht of levering plaatsvindt door een derde. 
7.7 In het geval de Deelnemer een deel van een door Gebruiker verzonden factuur betwist is het de Deelnemer niet toegestaan bedragen te verrekenen of haar betalingsverplichting op te schorten. Bij betwisting van (een deel van) een factuur dient de Deelnemer schriftelijk een klacht te deponeren bij de afdeling klantenservice van Gebruiker met een duidelijke toelichting en een specificatie van de betwiste transacties/bedragen. Gebruiker zal de klacht beoordelen en indien de klacht gegrond blijkt het eventueel teveel betaalde bedrag aan de Deelnemer terugstorten.
7.8 Gebruiker is gerechtigd de bedragen die zij van de Deelnemer zal hebben te vorderen of aan de Deelnemer zal zijn verschuldigd, te verrekenen met bedragen die zij of enige andere tot de -Groep van Gebruiker behorende vennootschappen en/of aan Gebruiker gelieerde ondernemingen, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de Deelnemer zal zijn verschuldigd of van de Deelnemer zal hebben te vorderen.
7.9 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
7.10 De Deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en juist verstrekken van alle voor een juiste facturering benodigde gegevens. Betaling dient aan Gebruiker te geschieden, tenzij Gebruiker haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde openbaar heeft verpand. Indien hiervan sprake is, dan zal Gebruiker wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.

 

8. Betaling

8.1 Alle vorderingen van Gebruiker op de Deelnemer wegens het gebruik van de kaart zullen, door Gebruiker worden aanvaard. Gebruiker is gerechtigd betaling ter zake van de Deelnemer te verlangen. Gebruiker is eveneens gerechtigd van de Deelnemer betaling te eisen van de in artikel 7.2 bedoelde facturen c.q. debetnota’s. Alle aan Gebruiker in verband met de afname van producten verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar, onafhankelijk van het tijdstip van facturatie.
8.2 Betaling van de door Deelnemer verschuldigde bedragen vindt zonder korting of verrekening via een automatische incasso door Gebruiker plaats vanaf het door Deelnemer opgegeven rekeningnummer. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of indien de Deelnemer de afschrijving storneert, dan verkeert de Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 
8.3 De Deelnemer heeft het recht gedurende de wettelijke termijnen na de datum van automatische afschrijving te storneren. Het storneren van een betaling laat de aanspraak van Gebruiker op betaling door Deelnemer onverlet.
8.4 Voor het omruilen of blokkeren van een kaart kan Gebruiker een kostendekkend bedrag in rekening brengen. Gebruiker is na voorafgaande kennisgeving te allen tijde gerechtigd de tarieven eenzijdig aan te passen.
8.5 Indien de Deelnemer ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft tijdig het door hem verschuldigde bedrag te betalen, dan zal hij op dit bedrag een boete verschuldigd zijn van 1,5% van het openstaande saldo per maand, gerekend vanaf de dag dat de Deelnemer in verzuim verkeert tot en met de dag van betaling. Gebruiker is in dat geval gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten. Ook zal Gebruiker wettelijk vastgestelde incassokosten in rekening brengen over het openstaande saldo
8.6 Gebruiker heeft te allen tijde het recht van Deelnemer betaling vooraf te verlangen, dan wel een deugdelijke zekerheid te verlangen, indien naar het oordeel van Gebruiker er aanleiding bestaat te vermoeden dat Deelnemer onvoldoende solvabel is om zijn bestaande of toekomstige betalingsverplichtingen jegens Gebruiker na te komen.

 

9. Verlies - Diefstal - Misbruik

9.1 Bij verlies, diefstal of misbruik van een kaart, alsmede indien een kaart niet binnen twee weken na verzending van de pinbrief door de Deelnemer is ontvangen dient de Deelnemer dit onmiddellijk telefonisch te melden bij Gebruiker. Deze mededeling dient door de Deelnemer onverwijld per aangetekend schrijven aan Gebruiker te worden bevestigd waarbij tevens een nieuwe kaart kan worden aangevraagd. Bij diefstal of misbruik van de kaart dient door de Deelnemer tevens onmiddellijk bij de politie aangifte te worden gedaan. De Deelnemer dient een kopie van het dienaangaande opgemaakte proces-verbaal per vorenbedoeld aangetekend schrijven mee te zenden. Gebruiker heeft in de eerder genoemde gevallen het recht te weigeren een nieuwe kaart ter beschikking te stellen van de Deelnemer.
9.2 De Deelnemer blijft aansprakelijk voor de betaling van de met de kaart uitgevoerde verrichtingen, echter niet langer dan vierentwintig uur (bij verrichtingen binnen Nederland) en achtenveertig uur (bij verrichtingen buiten Nederland), na ontvangst van het aangetekend schrijven vermeld in artikel 9.1 door Gebruiker.
9.3 De Deelnemer zal Gebruiker onverwijld alle gevraagde informatie verstrekken omtrent de toedracht van de in artikel 9.1 genoemde omstandigheden.
9.4 De Deelnemer vrijwaart Gebruiker volledig voor eventuele schade, ontstaan door het namaken c.q. kopiëren van de kaart of het kopiëren van de pincodes.

 

10. Aansprakelijkheid Gebruiker

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de weigering, misbruik of niet functioneren van de kaartleesapparatuur (inclusief een kaartlezer) van de kaart om welke reden dan ook.
10.2 Voorts is Gebruiker niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of schade van de Deelnemer van het niet meer gebruik kunnen maken van de kaart en/of van een toepassingsmogelijkheid na blokkade van de kaart(en) en/of welke andere reden dan ook.
10.3 Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van de kaart behoudens voor zover deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Gebruiker.  

 

11. Teruggave van MYPRIVATEFUELCARD

11.1 De kaart(en) blijven eigendom van Gebruiker. Na beëindiging van deelname dient de Deelnemer binnen achtenveertig uur de hem ter beschikking gestelde kaart, in tweeën geknipt en bij aangetekende brief terug te zenden naar Gebruiker, afdeling Kaartacceptatie. Ook bij beëindiging van het recht van gebruik van de kaart dient de Deelnemer binnen achtenveertig uur de desbetreffende kaarten in tweeën geknipt en bij aangetekend schrijven terug te zenden naar Gebruiker, afdeling Kaartacceptatie. Een teruggevonden kaart, die door de Deelnemer als verloren of gestolen werd opgegeven, moet op dezelfde wijze naar Gebruiker worden gezonden.
11.2 De Deelnemer blijft onbeperkt aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik of misbruik van een niet of niet correct door Gebruiker retour ontvangen kaart.

 

12. Beëindiging

12.1 Partijen zijn te allen tijde gerechtigd om met inachtneming van een opzegtermijn van dertig kalenderdagen de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Bij een schriftelijke opzegging van de overeenkomst is de Deelnemer gehouden de kaart(en) in tweeën geknipt terug te zenden naar Gebruiker overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1.  In die gevallen waarin Gebruiker redelijkerwijs vermoedt dat er onrechtmatig met de aan de Deelnemer verstrekte kaart wordt omgegaan of indien sprake is van afwijkend gebruik van de kaart kan Gebruiker de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
12.2 Voorts is Gebruiker gerechtigd de Deelnemer met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst te beëindigen dan wel het recht op het gebruik van de kaart te beëindigen, indien onder meer:
  a. de Deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  b. er sprake is van (aanvraag) faillissement, toelating van de Deelnemer tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, onder curatelestelling van de Deelnemer, dood van de Deelnemer, beslag op of onderbewindstelling van enig deel van het vermogen van Deelnemer of  (voorlopige) surseance van betaling van de Deelnemer, of na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Deelnemer de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. 
  c. de Deelnemer gedurende meer dan zes maanden niet van een kaart gebruik heeft gemaakt.
  d. de Deelnemer niet (langer) voldoet aan de acceptatiecriteria.
  e. de Deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  
12.3 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst per direct te beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.4 Indien de overeenkomst wordt beëindigt, zijn alle bestaande en/of toekomstige vorderingen van Gebruiker op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.5 Bij beëindiging van de overeenkomst dient de Deelnemer de kaart terstond aan Gebruiker te retourneren. Zolang bedoelde kaart niet door Gebruiker is ontvangen, blijft de Deelnemer aansprakelijk voor alle gebruik, waaronder misbruik, van deze kaart conform het bepaalde in deze voorwaarden.

 

13. Slotbepalingen

13.1 MYPRIVATEFUELCARD is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Deelnemer zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld en tevens zal dit op de Website ter inzage worden getoond. Indien de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden de kaart blijft gebruiken, wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
13.2 Aan de vervanging van een kaart, niet ten gevolge van verkeerd gebruik door Deelnemer of ten gevolge van de door Gebruiker doorgevoerde aanpassing zijn voor de Deelnemer geen kosten verbonden.
13.3 Gebruiker heeft het recht voor de uitvoering van deze overeenkomst een ander in haar plaats te stellen respectievelijk haar rechten verplichtingen uit deze overeenkomst aan een ander over te dragen. 
13.4 Op de overeenkomst en op alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van de kaart is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63401657. 

Versie 2