Disclaimer

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening voor de producten en diensten van Myprivatefuelcard B.V. . Door het verkrijgen van toegang tot deze website en de hierin opgenomen materialen en gegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Myprivatefuelcard B.V . behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer en de voorwaarden - zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Myprivatefuelcard B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website. Onder andere aanvaardt Myprivatefuelcard B.V. met betrekking tot deze website geen aansprakelijkheid voor (l) defecten, virussen en andere onvolkomenheden, (ll) de informatie die ter beschikking wordt gesteld, (lll) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Myprivatefuelcard B.V. of aan u, (lV) het al dan niet functioneren of het foutloos functioneren (V) misbruik,(Vl) het verlies van gegevens, (Vll) het downloaden of gebruik van software die beschikbaar wordt gesteld, of (Vlll) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. Myprivatefuelcard B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten. De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die h et functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Vrijblijvende prijzen en offertes

Alle prijzen die op deze website worden vermeld of via deze website worden verkregen, worden verstrekt onder voorbehoud.

Internetsites van derden

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Myprivatefuelcard B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Myprivatefuelcard B.V. de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Handelsmerken en logo's

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Myprivatefuelcard B.V. respectievelijk de relevante rechthebbende. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Myprivatefuelcard B.V. of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te gebruiken, distribueren of openbaar te maken.

Privacy: wat doet Myprivatefuelcard met mijn persoonlijke gegevens?

Myprivatefuelcard B.V. verwerkt de door jou verstrekte persoons- en contactgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de transacties met de tankpas. Ook worden de gegevens gebruikt om u op de hoogte te stellen van interessante producten of diensten en kan geanonimiseerde data worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als op grond van de wet de verplichting bestaat persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Myprivatefuelcard B.V. handelt conform de wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Persoonsgegevens worden na het einde van de overeenkomst maximaal twee jaar bewaard, tenzij voor bepaalde gegevens een langere wettelijke bewaartermijn geldt.

Recht op inzage in en correctie van uw gegevens

U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Het eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt, aan vervolgverzoeken zijn kosten verbonden. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen. U kunt uw verzoek richten aan de Directie van Myprivatefuelcard B.V. Wij informeren u binnen vier weken of aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht van verzet

Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken via: info@myprivatefuelcard.nl

Toepasselijk recht

Op gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Bij de beslechting van met deze site verband houdende geschillen heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht.